Kulunseuranta


Kulunseuranta toteutetaan niin kirjaajan kuin työnjohdon näkökulmasta erittäin helppokäyttöisellä kulunseurantalaitteella, joka ilmoittaa äänimerkillä kirjauksen onnistumisesta. Kulunseurannassa voidaan Valttikortin lisäksi käyttää edullisia RFID-tunnisteita, jotka voidaan kirjoittaa Työmaajärjestelmän mobiilisovelluksella. Tunnisteita on saatavilla avaimenperinä, henkilökorttiin liimattavina tarroina sekä tyhjinä muovisina henkilökortteina. Valttikorttia käytettäessä henkilö- ja yritystiedot siirtyvät suoraan järjestelmään eikä manuaalista tietojen kirjaamista tarvitse tehdä etukäteen.


Mobiili työajanseuranta


Työaikakirjaukset voidaan tehdä älypuhelimen mobiilisovelluksella tai tietokoneen selaimella selkeän käyttöliittymän kautta. Litteroimalla tunnit saadaan arvokasta tietoa eri työvaiheisiin käytetystä ajasta. Kirjauksen tekeminen on helppoa ja se tehostaa työajanseurannan raportointia merkittävästi. Omat tuntikirjaukset ovat aina tarkasteltavissa ja niitä on mahdollista muokata määritetyn ajan puitteissa.


Verottajaraportit


Järjestelmästä voidaan lähettää urakka- ja työntekijäilmoitukset vaivattomasti. Ilmoitusten laadinnassa hyödynnetään järjestelmään kirjattuja tietoja, joten ilmoituksen laadinta on todella helppoa. Järjestelmä tarkistaa ilmoituksen tiedot ja ilmoittaa selkeästi mikäli puutteita havaitaan.


Tilaajavastuutiedot


Voit tallentaa ja samalla tarkistaa yhdellä klikkauksella työmaakohtaisesti työmaan toimijoiden tilaajavastuutiedot. Yritysten tilaajavastuutiedot tallentuvat Tiedostot-osioon päivämäärän mukaan nimettyyn kansioon. Järjestelmä myös ilmoittaa automaattisesti puutteellisista tiedoista Työmaat-sivun yhteenvetonäkymässä.


Työmaaperehdytys


Henkilön perehdyttäminen voidaan dokumentoida ja tallentaa Työmaajärjestelmään sähköisellä perehdyttämislomakkeella. Lomake voidaan allekirjoittaa sähköisesti älypuhelimella ja tabletilla tai tulostaa allekirjoitusta varten.


Tarkastuslistat


Työnjohto voi laatia tarkastuslistapohjia, joiden täyttäminen onnistuu älypuhelimen sovelluksella tai selaimessa. Toiminto soveltuu muun muassa itselleluovutukseen, yleisesti laadun seurantaan ja työkoneiden kuntotarkastukseen. Jokainen tarkastus tuottaa uuden dokumentin, jonka tiedot ovat kootusti löydettävissä järjestelmän raportointiosiossa.


Turvallisuushavainnot


Uusien turvallisuushavaintojen kirjaaminen tapahtuu järjestelmän sovellusten avulla valmista lomakepohjaa käyttämällä.


Työmaakuvaaminen


Työvaiheet voidaan kuvata ja tallentaa suoraan järjestelmään mobiilisovelluksen avulla ilman erillistä kuvien siirtämistä kamerasta tietokoneelle. Kuvat tallennetaan kansioittain, jolloin niiden löytäminen ja kuvan paikantaminen helpottuvat. Voit määrittää vapaasti ketkä henkilöt voivat tarkastella ja ottaa kuvia. Kuvamateriaalista voidaan koostaa hyödyllisiä raportteja. Kuvat ovat helposti löydettävissä ja aina saatavilla pilvipalvelusta.


Työmaapäiväkirja


EDC Työmaajärjestelmällä voidaan täyttää työmaapäiväkirjaa sähköisesti, jolloin se kulkee aina matkassa. Mobiilisovelluksella on mahdollista liittää kuvia suoraan työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti tai tulostaa allekirjoitusta varten. Valvoja voi selaimen kautta kommentoida ja hyväksyä kirjauksen, jolloin se lukittuu. Työvoima tallentuu automaattisesti työmaapäiväkirjaan käytettäessä kulunseurantalaitetta. Järjestelmä liittää kirjaukseen automaattisesti myös työmaan säätiedon.


TR- ja MVR-mittaus


Työmaajärjestelmällä voi tehdä työturvallisuus- ja laatumittaukset sähköisesti. TR- ja MVR-mittauksen suorittaminen nopeutuu mobiilisovellusta käytettäessä ja sovellus myös mahdollistaa kohteiden kuvaamisen. Laatutasoa voidaan seurata kokonaisuutena sekä osa-alueittain Työmaajärjestelmän tuottamien raporttien avulla. Havaitut puutteet voidaan siirtää sähköisen työnohjauksen kautta korjattaviksi.


Työmaamuistio


Työmaamuistioon voidaan liittää kuvia, joiden päälle voidaan heti piirtää tärkeät huomiot ja lisätä tekstiä. Käyttäessäsi työmaajärjestelmää sinulla kulkee aina matkassasi työmaata koskevat tiedot ja kaikki helposti samasta palvelusta löydettävissä.


Aikataulusuunnittelu


Järjestelmällä voidaan tehdä yksinkertaisia työmaa-aikatauluja. Työvaiheet voidaan tallentaa järjestelmään ja aikatauluja voidaan kopioida, joten uuden aikataulun luominen käy nopeasti. Aikatauluja on helppo muokata ja niistä saa pfd-tulosteen.


Tiedostojen jakaminen


Työmaajärjestelmään voi tallentaa työmaa-, yritys- ja laitekohtaisia tiedostoja, joten ne kulkevat aina matkassasi. Voit myös jakaa valittujen työmaiden tiedostoja järjestelmän kautta hyödyntämällä rajoitettuja käyttöoikeuksia. Esimerkiksi suunnittelija voi lisätä uusimmat piirrustukset työmaan tiedostoihin omilla käyttäjätunnuksillaan. Muutoksista tiedostoissa ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse.


Työmaalomakkeet


Järjestelmästä löytyy valmiita lomakepohjia ja myös omat lomakkeet voidaan tallentaa järjestelmään. Lomakkeet esitäyttyvät automaattisesti järjestelmään syötetyillä työmaatiedoilla. Lomakepohjia voidaan ylläpitää hallitusti Työmaajärjestelmässä, jolloin ne ovat aina ajan tasalla käyttäjien koneilla. Täytetyt lomakkeet ovat jatkokäsiteltävissä Microsoft Office-työkaluilla ja tulostettavissa allekirjoitusta varten. Lomakkeita voidaan käsitellä älypuhelimella tai tabletilla.


Laiterekisteri


Työmaajärjestelmän avulla ylläpidät reaaliajassa työkalujen ja ajoneuvojen tietoja ja seuraat varaustilannetta. Laitteet voidaan rekisteröidä työmaalle mobiilisovelluksella käyttäen RFID-tunnistetarroja. Laiterekisteriin voi tallentaa laitteeseen liittyviä tiedostoja ja seurata käyttö- ja huoltotietoja.


Työnohjaus ja tehtävät


Työnohjaus tapahtuu selkeän käyttöliittymän kautta. Tehtävän kuittauksen yhteyteen voidaan liittää tiedostoja ja ilmoittaa siihen liittyvät lisätiedot. Toiminto soveltuu erityisesti takuutöiden kirjaamiseen.


Kuormakirjaukset


Kuormakirjaukset voidaan tehdä sähköisesti mobiilisovelluksen avulla. Sähköinen kirjaaminen nopeuttaa laskutusta ja työsuoritteet tulevat dokumentoitua yhdenmukaisesti. Järjestelmä tuottaa monipuoliset tilaaja- ja yleisraportit tehdyistä kirjauksista.


Pätevyyksien hallinnointi


Henkilöiden koulutusten voimassaoloaikoja voidaan seurata helposti järjestelmän avulla.


Sovellukset


Järjestelmän käyttäminen tapahtuu selainohjelmalla, jonka tukena työnjohto ja työntekijät voivat käyttää Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiin suunniteltuja sovelluksia.